Zásady ochrany osobných údajov

V zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

Prevádzkovateľ

Spoločnosť Slovak TREND, s.r.o. , IČO: 44238894 ,  Sv. Ladislava 123/102, 040 14 Košice – mestská časť Košická Nová Ves je prevádzkovateľom všetkých osobných údajov, ktoré bude spracúvať v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s legislatívou Európskej únie, ďalej len Prevádzkovateľ.

Rozsah osobných údajov, ktoré sa spracúvajú a účely ich spracovania

Prevádzkovateľ za účelom poskytnutia služieb klientom a ostatným dotknutým osobám v požadovanom rozsahu spracúva nasledovné osobné údaje: meno, e-mailova adresa a miesto dodania služby.

Spracovanie osobných údajov

Súčasná právna úprava umožňuje spracovávať osobné údaje na základe zákona (teda aj bez súhlasu dotknutej osoby),  oprávnený záujem alebo na základe súhlasu dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje prostredníctvom “Kontaktného formulára”, kde vyžaduje súhlas so Zásadami ochrany osobných údajov.

Poskytnutie údajov tretím stranám

Za účelom poskytovania služieb v plnej miere osobné údaje získané Prevádzkovateľom môžu byť spracúvané aj tretími stranami. Pri výbere týchto partnerov vždy dbáme na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany Vašich osobných údajov.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť spracúvané v krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Prenos osobných údajov môže nastať len do tretích krajín, ktorých právny režim považuje Európska komisia za zabezpečujúci adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov.

Spracovateľmi osobných údajov sú alebo môžu byť:

  • Websupport, s.r.o., IČO: 36 421 928, sídlo: Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava
  • Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F
  • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Práva dotknutej osoby

V súvislosti s ochranou osobných údajov májú dotknuté osoby tieto práva:

  • právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby
  • právo na opravu alebo vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov
  • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
  • právo na prenosnosť osobných údajov
  • právo na výmaz (byť zabudnutý) a odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov
  • právo podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov

Lehota vymazania osobných údajov

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že osobné údaje dotknutých osôb, klientov bude spracovávať a uchovávať po dobu jedného roku od posledného vzájomného kontaktu, alebo komunikácie a následne ich vymaže zo svojej databázy.

Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou Vašich osobných údajov môžete zaslať na email: info@kobercekosice.sk alebo priamo na adresu prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.